Child of Climate Change

No preview image

1 collaborator

Default-person Miklavz Sef (Author)

Tags

(This model has yet to be categorized with any tags)
Child of model Climate Change preview imageClimate Change
Model group CCL | Visible to everyone | Changeable by group members (CCL)
Model was written in NetLogo 5.0.5 • Viewed 366 times • Downloaded 27 times • Run 0 times
Download the 'Child of Climate Change' modelDownload this modelEmbed this model

Do you have questions or comments about this model? Ask them here! (You'll first need to log in.)


Info tab cannot be displayed because of an encoding error

Comments and Questions

Please start the discussion about this model! (You'll first need to log in.)

Click to Run Model

globals [
 sky-top   ;; y koordinata vrha neba
 earth-top  ;; y koordinata vrha zemlje
 temperature ;; temperatura
]

breed [rays ray]   ;; količina sončne svetlobe
breed [IRs IR]    ;; količina IR
breed [heats heat]  ;; količina toplotne energije
breed [CO2s CO2]   ;; količina CO2

breed [clouds cloud]
clouds-own [cloud-speed cloud-id]

;;
;; potek začetnih nastavitev
;;

to setup
 clear-all
 set-default-shape rays "ray"
 set-default-shape IRs "ray"
 set-default-shape clouds "cloud"
 set-default-shape heats "dot"
 set-default-shape CO2s "CO2-molecule"
 setup-world
 set temperature 12
 reset-ticks
end 

to setup-world
 set sky-top max-pycor - 5
 set earth-top 0
 ask patches [ ;; nastavo barve sveta
  if pycor > sky-top [ ;; vesolje
   set pcolor scale-color white pycor 22 15
  ]
  if pycor <= sky-top and pycor > earth-top [ ;; nebo
   set pcolor scale-color blue pycor -20 20
  ]
  if pycor < earth-top
   [ set pcolor red + 3 ] ;; zemlja
  if pycor = earth-top ;; površina zemlje
   [ update-albedo ]
 ]
end 

;;
;; Potek izvajanja
;;

to go
 ask clouds [ fd cloud-speed ] ; premikaj oblake
 run-sunshine  ;; koraki svetlobe
 ;; ob spremembi odbojnosti spremeni barvo površine zemlje
 ask patches with [pycor = earth-top]
  [ update-albedo ]
 run-heat ;; koraki temperature
 run-IR  ;; koraki IR
 run-CO2  ;; koraki CO2
 tick
end 

to update-albedo 
 set pcolor scale-color green Odboj_svetlobe 0 1
end 

to add-cloud      ;; pobriše vse oblake in jih naredi na novo - 1 oblak
 let sky-height sky-top - earth-top
 ;; izbere naključno višino
 ;; in poskrbi da je v ozračju
 let y earth-top + (random-float (sky-height - 4)) + 2
 ;; hitrost oblaka ne sme biti 0
 let speed (random-float 0.1) + 0.01
 let x random-xcor
 let id 0
 ;; ne zanima nas kakšen je oblak dokler
 ;; vse želvice nimajo istega
 ;; id
 if any? clouds
 [ set id max [cloud-id] of clouds + 1 ]

 create-clouds 3 + random 20
 [
  set cloud-speed speed
  set cloud-id id
  ;; vse želvice, ki predstavljajo oblak
  ;; so si blizu
  setxy x + random 9 - 4
     ;; oblaki se generirajo
     ;; lahko pride do sprememb
     y + 2.5 + random-float 2 - random-float 2
  set color white
  ;; različne velikosti so samo za izgled
  ;; saj gledamo samo trke
  set size 2 + random 2
  set heading 90
 ]
end 

to remove-cloud    ;; pobriše vse oblake in jih naredi na novo - 1 oblak
 if any? clouds [
  let doomed-id one-of remove-duplicates [cloud-id] of clouds
  ask clouds with [cloud-id = doomed-id]
   [ die ]
 ]
end 

to run-sunshine
 ask rays [
  if not can-move? 0.3 [ die ] ;; ustavi jih na robu
  fd 0.3            ;; drugače naj se premikajo
 ]
 create-sunshine ;; sončni žarki pridejo z vrha
 reflect-rays-from-clouds ;; preveri odboj oblakov
 encounter-earth  ;; preveli absorbcijo in odboj zemlje
end 

to create-sunshine
 ;; ni potrebo narediti žarka za vsak dogodek
 ;; ob večji svetlobi jih naredi več
 if 10 * moc_sonca > random 50 [
  create-rays 1 [
   set heading 160
   set color yellow
   ;; žarek pride skozi majhno območje
   ;; blizu površja zemlje
   setxy (random 10) + min-pxcor max-pycor
  ]
 ]
end 

to reflect-rays-from-clouds
 ask rays with [any? clouds-here] [ 
  set heading 180 - heading  ;; obrni okoli
 ]
end 

to encounter-earth
 ask rays with [ycor <= earth-top] [
  ;; glede na odbojnost
  ;; zemlja vpije ali pa odbije
  ifelse 100 * Odboj_svetlobe > random 100
   [ set heading 180 - heading ] ;; odboj
   [ rt random 45 - random 45 ;; absorbcija v zemljo
    set color red - 2 + random 4
    set breed heats ]
 ]
end 

to run-heat  ;; napredovanje toplotnih želvic
 ;; temperatura je odvisna od števila temperaturnih želvic
 set temperature 0.99 * temperature + 0.01 * (12 + 0.1 * count heats)
 ask heats
 [
  let dist 0.5 * random-float 1
  ifelse can-move? dist
   [ fd dist ]
   [ set heading 180 - heading ] ;; ko zadaneš rob sveta se obrni
  if ycor >= earth-top [ ;; če se usmeri nazaj v nebo
   ifelse temperature > 20 + random 40
       ;; toplota uide le skozi majhno območje
       ;; to naredi model lepši vendar prispeva k
       ;; stopnji izgube toplote
       and xcor > 0 and xcor < max-pxcor - 8
    [ set breed IRs          ;; nekaj IR mora iti skozi
     set heading 20
     set color magenta ]
    [ set heading 100 + random 160 ] ;; obrni proti zemlji
  ]
 ]
end 

to run-IR
 ask IRs [
  if not can-move? 0.3 [ die ]
  fd 0.3
  if ycor <= earth-top [  ;; pretvori v toploto če se ponovno zadane v zemljo
   set breed heats
   rt random 45
   lt random 45
   set color red - 2 + random 4
  ]
  if any? CO2s-here  ;; preveri za trk z CO2
   [ set heading 180 - heading ]
 ]
end 

to add-CO2 ;; naključno dodaj 25 molekul CO2
 let sky-height sky-top - earth-top
 create-CO2s 25 [
  set color green
  ;; naključno izberi pozicijo v ozračju
  setxy random-xcor
     earth-top + random-float sky-height
 ]
end 

to remove-CO2 ;; naključno odstrani 25 molekul CO2
 repeat 25 [
  if any? CO2s [
   ask one-of CO2s [ die ]
  ]
 ]
end 

to run-CO2
 ask CO2s [
  rt random 51 - 25 ;; malo obrni
  let dist 0.05 + random-float 0.1
  ;; obdrži CO2 v ozračju
  if [not shade-of? blue pcolor] of patch-ahead dist
   [ set heading 180 - heading ]
  fd dist ;; malo premakni naprej
 ]
end 


; Copyright 2007 Uri Wilensky.
; See Info tab for full copyright and license.

There is only one version of this model, created almost 10 years ago by Miklavz Sef.

Attached files

No files

Parent: Climate Change

This model does not have any descendants.

Graph of models related to 'Child of Climate Change'